IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
FOR CONTRACTOR, FOR INVESTOR

Gdy inwestor nie akceptuje podwykonawcy

Sprzeciw inwestora wobec podwykonawcy jako przesłanka solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy
23 VIII
2019

Sprzeciw inwestora wobec podwykonawcy

Instytucja solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest znana wśród podwykonawców jako stosunkowo łatwy sposób uzyskania płatności od inwestora w sytuacji, gdy nie reguluje ich wykonawca. Warto jednak pamiętać, że inwestor może nie dopuścić do jej zastosowania w konkretnej sytuacji, jeśli wniesie sprzeciw wobec wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę.

Ogólnie o solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy

Solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy reguluje art. 6471 Kodeksu cywilnego, który wprost określa pozytywne i negatywne przesłanki tej instytucji (pisaliśmy o nich w artykule Kiedy inwestor płaci podwykonawcy?). Dotyczy one jednak tylko określonych podwykonawców (o czym więcej w artykule Podwykonawca – czyli kto?), a sama instytucja obejmuje odpowiedzialność tylko za określone należności (wskazane w artykule Za co inwestor płaci podwykonawcy?).

Zanim inwestor oceni podwykonawcę…

… musi się o nim najpierw dowiedzieć. Dlatego podstawową przesłanką solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest zgłoszenie podwykonawcy inwestorowi (opisane w artykule Podwykonawca – zgłoszony czy nie?). Takie zgłoszenie powinno odpowiadać stosownym wymogom i zostać złożone w określonym czasie. Tylko wyjątkowo nie jest ono wymagane.

Forma i treść sprzeciwu inwestora wobec podwykonawcy

Sprzeciw inwestora wobec podwykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Co szczególnie ważne, inwestor zobowiązany jest przedstawić swój sprzeciw zarówno generalnemu wykonawcy, jak i podwykonawcy, którego nie akceptuje. Treść sprzeciwu inwestora wobec podwykonawcy nie została jednak uregulowana w przepisach, w szczególności przepisy nie wymagają przedstawienia w tym zakresie jakiegokolwiek uzasadnienia. Słuszne wydaje się przyjęcie, że sprzeciw powinien przede wszystkim wyraźnie wskazywać na brak woli inwestora co do wykonywania określonych robót budowlanych przez podwykonawcę czy w ogóle udziału określonego podwykonawcy w realizacji inwestycji albo po prostu na odmowę ponoszenia solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy w konkretnym przypadku.

Kiedy inwestor może wnieść sprzeciw wobec podwykonawcy?

Podstawową kwestią jest zachowanie w tym zakresie ustawowego terminu. Wniesienie przez inwestora sprzeciwu wobec wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę jest możliwe w ciągu 30 dni od doręczenia inwestorowi zgłoszenia podwykonawcy. Wniesienie sprzeciwu w tym terminie spowoduje, że solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy będzie wyłączona. Jeśli jednak termin ten upłynie bezskutecznie, a zgłoszenie podwykonawcy inwestorowi zostało dokonane w sposób prawidłowy, solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy powstanie automatycznie, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony inwestora. Stanie się tak również w sytuacji, gdy w pisemnej umowie zawartej pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą określono szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę, ponieważ wówczas zgłoszenie podwykonawcy w ogóle nie jest wymagane, a sprzeciw inwestora nie jest możliwy.


Jeśli masz pytania w konkretnej sprawie, napisz do nas lub zadzwoń, aby znaleźć rozwiązanie Twojego problemu.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you