IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
FOR CONTRACTOR, FOR INVESTOR

Gwarancja bankowa – co zabezpiecza?

Zakres roszczeń objętych gwarancją bankową jako zabezpieczeniem umowy o roboty budowlane
03 IX
2019

co zabezpiecza gwarancja bankowa

Gdy strony procesu budowlanego rozważają zastosowanie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia umowy o roboty budowlane, kluczową kwestią jest ustalenie, jakie właściwie roszczenia są nią objęte. Zarówno inwestor, jak i wykonawca, powinni być przy tym zainteresowani uregulowaniem zakresu przedmiotowego gwarancji bankowej w jasny, nie budzący wątpliwości sposób.

Co wynika z przepisów?

Niewiele. Przepisy zawierają co prawda ogólną definicję gwarancji bankowej (więcej informacji o tym, czym jest ta konstrukcja znajdziesz w artykule Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej), jednak w żaden sposób nie określają, jakie roszczenia są objęte gwarancją bankową. Nie można więc liczyć w tym zakresie na żadną regulację ogólną. W tej sytuacji zakres przedmiotowy gwarancji bankowej zależy całkowicie od ustaleń stron zawartych w umowie o roboty budowlane oraz, a właściwie przede wszystkim, od treści dokumentu gwarancji bankowej.

Zakres przedmiotowy gwarancji bankowej określony w umowie

Pierwszy krok to właściwe określenie zakresu przedmiotowego gwarancji bankowej w umowie o roboty budowlane. Gwarancja bankowa dobrze formułowana z punktu widzenia inwestora powinna obejmować swoim zakresem zabezpieczenie wszelkich zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartej z nim umowy. Dla inwestora najkorzystniej jest więc określić powyższy zakres jak najszerzej, z użyciem możliwie najbardziej ogólnych sformułowań. Ewentualnie można rozważać wymienienie jako przykładów najistotniejszych rodzajów roszczeń, których wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne, np. roszczeń o zapłatę kar umownych czy roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.Szerokie określenie zakresu przedmiotowego gwarancji bankowej będzie też korzystne dla wykonawcy, jeśli chce on możliwie ograniczyć ryzyko kierowania żądań przez inwestora bezpośrednio do niego. W praktyce wykonawcy się to opłaca, skoro zdecydował się już na uzyskanie takiej formy zabezpieczenia i ponosi związane z tym koszty. Ogólnie opisana treść gwarancji bankowej może być więc bardzo pomocna, bowiem pozostawia swobodę w zakresie tego czy w danych okolicznościach skorzystać z tego rodzaju zabezpieczenia czy też nie. Czyli daje uprawnienie, ale nie generuje obowiązku jej wykorzystania.

Zakres zabezpieczenia według treści dokumentu gwarancji bankowej

Uzgodnienie odpowiedniego brzmienia zakresu przedmiotowego gwarancji bankowej w umowie o roboty budowlane to jednak dopiero połowa sukcesu. Kluczową kwestią, o której niespodziewanie często zupełnie się zapomina, jest uzgodnienie treści dokumentu gwarancji bankowej z bankiem jeszcze przed jej wystawieniem, zwłaszcza co do zakresu zabezpieczenia nią objętego. Ponieważ dokument gwarancji bankowej ma kreować samodzielne zobowiązanie, banki niechętnie odwołują się w nim do treści zawartej przez strony umowy i korzystają z własnych wzorów, niekoniecznie korzystnych dla inwestora. Najlepiej jest więc przenieść odpowiednie sformułowania dotyczące zakresu roszczeń objętych gwarancją bankową z treści umowy o roboty budowlane bezpośrednio do treści dokumentu gwarancji bankowej.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomóc konkretnie w Twojej sprawie.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you