IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
FOR CONTRACTOR, FOR INVESTOR

Kiedy inwestor płaci podwykonawcy?

Przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy
23 IX
2019

odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy

Przy analizie możliwości skorzystania w konkretnej sytuacji z odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy kluczową kwestią jest ustalenie, jakie okoliczności muszą być spełnione, aby powyższa konstrukcja znajdowała zastosowanie. Przepis art.6471 Kodeksu cywilnego wprost określa w tym zakresie przesłanki pozytywne i negatywne.

Konieczna pisemna umowa

Pierwszy krok to zawarcie umów, na podstawie których powstaje łańcuch wzajemnych powiązań pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Konieczne jest więc zawarcie umowy pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą oraz umowy pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą. Przy bardziej złożonych inwestycjach często pojawia się również umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, do której analizowaną tu konstrukcję odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy stosuje się odpowiednio. Powyższe kontrakty powinny być zawarte w formie pisemnej.

Zgłoszenie podwykonawcy jako przesłanka pozytywna

W praktyce zgłoszenie podwykonawcy przez wykonawcę inwestorowi zastąpiło przewidzianą w poprzedniej regulacji prawnej zgodę inwestora na zaangażowanie podwykonawcy w realizację inwestycji, a raczej nadało takiej zgodzie inną formę. Do powstania odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy konieczne jest bowiem zgłoszenie podwykonawcy inwestorowi, które musi spełniać konkretne warunki, zarówno co do formy, jak i treści (szczegółowo pisaliśmy o nich w artykule Podwykonawca – zgłoszony czy nie?). Zgłoszenie podwykonawcy inwestorowi nie jest warunkiem powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy tylko w jednym przypadku – jeśli przedmiot robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę został już określony w umowie pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą, o ile jest to określenie szczegółowe w stosunku do konkretnego podwykonawcy. W praktyce jednak taka sytuacja występuje raczej rzadko.

Sprzeciw inwestora jako przesłanka negatywna

Spełnienie powyższych pozytywnych przesłanek odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy nie oznacza jednak od razu, że powyższa konstrukcja odpowiedzialności znajdzie zastosowanie. Inwestor jest bowiem uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę. Taki sprzeciw inwestora, podobnie jak zgłoszenie podwykonawcy, także musi jednak odpowiadać stosownym wymogom (opisanym szerzej w artykule Gdy inwestor nie akceptuje podwykonawcy).

Modyfikacja odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy

Art.6471 Kodeksu cywilnego jasno wskazuje, że nieważne są jakiekolwiek postanowienia umowne sprzeczne z regulacją zawartą w tym artykule. W praktyce nie ma więc możliwości odmiennego uregulowania zasad odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy. Nie wyklucza to jednak, a może nawet tym bardziej wymaga, stosowania przez inwestora środków zabezpieczających go przed negatywnymi skutki prawnymi powyższej konstrukcji.


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie, zapraszamy do kontaktu.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you