IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
FOR INVESTOR

Podwykonawca – czyli kto?

Charakter prac wykonywanych w ramach budowy a odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy
07 X
2019

odpowiedzialność solidarna inwestora

Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy przewidziana w art. 6471 Kodeksu cywilnego to kluczowa konstrukcja prawna przy umowie o roboty budowlane. Jednak nie znajduje ona zastosowania do każdego podmiotu, któremu generalny wykonawca zleca wykonanie określonych prac w ramach budowy.

Umowa o podwykonawstwo – roboty budowlane, dzieło, remont

Przede wszystkim należy pamiętać, że z instytucji odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy mogą korzystać zarówno podwykonawcy realizujący prace na podstawie umowy o roboty budowlane, jak i ci, którzy wykonują je na podstawie umowy o dzieło. W rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło to bowiem dwa odrębne typy stosunków prawnych, choć oba są wykorzystywane w inwestycjach budowlanych (szerzej na ten temat w artykule Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło). Odpowiedzialność solidarna inwestora wobec podwykonawcy dotyczy też umów o wykonanie remontu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Kluczowe znaczenie ma to, czy rezultat prac wykonywanych w ramach budowy przez podwykonawcę składa się na obiekt zamówiony przez inwestora u generalnego wykonawcy.

Czy dostawca to też podwykonawca?

Powyższego wymagania, od którego uzależniona jest istnienie odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec wykonawcy, w postaci włączenia efektu pracy podwykonawcy w powstający obiekt nie spełniają jednak dostawcy, którzy również zaangażowaniu są w proces inwestycyjny. Dotyczy to zwłaszcza najczęściej występujących dostawców materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń. Ich praca polega bowiem na dostarczeniu określonych elementów, a to świadczenie, choć jest potrzebne, nie wpływa bezpośrednio na powstanie obiektu. Chyba, że dostawcy wykonują również dodatkowe prace, które należy analizować odrębnie.

Sąd Najwyższy o podwykonawcy

Przedstawione stanowisko jasno wynika z ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego,w którym przyjęto, że: „Tylko wtedy, gdy rezultat świadczenia podwykonawcy wchodzi w skład obiektu stanowiącego przedmiot świadczenia wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane, można usprawiedliwić nałożenie na inwestora obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, połączonego węzłem solidarności z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę. (…) Nie są natomiast niewątpliwie umowami o podwykonawstwo w rozumieniu art. 6471 § 5 KC umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonania robót budowlanych, jak też umowy zawierane przez wykonawcę z dostawcą materiałów budowlanych.” (wyroku  SN z 17.10.20008, I CSK 106/08). Co więcej: „Jeżeli zatem przedmiotem umowy jest remont budynku, czy budowli, bądź jego części, to zachowuje ona postać umowy nazwanej o roboty budowlane jeżeli jej przedmiot jest częścią remontu w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego.” (wyrok SN z 17.07.2008, II CSK 112/08).

Przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy

Przynależność do kręgu podmiotów, do których znajduje zastosowanie instytucja odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy, to jednak nie wszystko, aby móc tę konstrukcję wykorzystać w praktyce. W tym celu konieczne jest spełnienie określonych przesłanek, które w każdym konkretnym przypadku należy weryfikować indywidualnie (więcej informacji o przesłankach solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy znajdziesz w artykule Kiedy inwestor płaci podwykonawcy?).


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomóc konkretnie w Twojej sprawie.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you