IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
FOR INVESTOR

Podwykonawca – zgłoszony czy nie?

Zgłoszenie podwykonawcy jako przesłanka odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy
29 X
2019

zgłoszenie podwykonawcy

Instytucja solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy jest znana wśród podwykonawców jako stosunkowo łatwy sposób uzyskania płatności od inwestora w sytuacji, gdy nie reguluje ich wykonawca. Warto jednak pamiętać, że znajdzie ona zastosowanie tylko po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest zgłoszenie podwykonawcy inwestorowi w odpowiedni sposób.

Ogólnie o solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy

Solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy reguluje art.6471 Kodeksu cywilnego, który wprost określa pozytywne i negatywne przesłanki tej instytucji (pisaliśmy o nich w artykule Kiedy inwestor płaci podwykonawcy?). Dotyczy one jednak tylko określonych podwykonawców (o czym więcej w artykule Podwykonawca – czyli kto?), a sama instytucja obejmuje odpowiedzialność tylko za określone należności (wskazane w artykule Za co inwestor płaci podwykonawcy?).

Forma i treść zgłoszenia podwykonawcy

Zgłoszenie podwykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Musi zawierać określenie przedmiotu robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę i to w sposób szczegółowy. To ważne, ponieważ w praktyce przedmiot robót budowlanych wykonywanych przed podwykonawcę wskazuje się po prostu w umowie zawieranej pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą. W kontekście solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy nie jest to jednak wystarczające.

Kto i kiedy zgłasza podwykonawcę?

Zgłoszenia podwykonawcy inwestorowi może dokonać zarówno generalny wykonawca, jak i sam podwykonawca. Generalny wykonawca powinien uwzględniać w tym zakresie, oprócz wymagań wynikających z przepisów, także postanowienia umowy o roboty budowlane zawartej z inwestorem, która zwykle szczegółowo reguluje te kwestie. Dla podwykonawcy kluczowe znaczenie ma zaś fakt, że jest niezależny i może sam zadbać o stworzenie sytuacji prawnej dającej mu szansę na skorzystanie w przyszłości z instytucji solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy. Niezależnie od podmiotu dokonującego zgłoszenia podwykonawcy należy jednak pamiętać, że musi ono nastąpić jeszcze przed przystąpieniem podwykonawcy do realizacji prac.

Zgłoszenie podwykonawcy to nie wszystko…

… ponieważ następny krok po trzymaniu zgłoszenia podwykonawcy należy do inwestora. Jeśli nie akceptuje on zgłoszonego podwykonawcy, ma prawo wnieść sprzeciw wobec wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę. Taki sprzeciw musi odpowiadać stosownym wymogom i można go złożyć tylko w określonym czasie (szczegółowo na ten temat pisaliśmy w artykule Gdy inwestor nie akceptuje podwykonawcy). Jeśli jednak zostanie złożony skutecznie, to wyłączy solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy.

Czasem zgłoszenie podwykonawcy nie jest wymagane…

… gdy w pisemnej umowie zawartej pomiędzy inwestorem i generalnym wykonawcą określono szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Wówczas solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy powstanie nawet bez odrębnego zgłoszenia podwykonawcy. Taki wyjątek przewiduje wprost art.6471 §2 Kodeksu cywilnego, jednak w praktyce zachodzi on niezwykle rzadko. Nie jest tu bowiem wystarczające generalne określenie, jakiego rodzaju roboty budowlane generalny wykonawca powierzy podwykonawcom.


Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i potrzebujesz pomocy w konkretnej sprawie, zapraszamy do kontaktu.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you