IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
FOR CONTRACTOR, FOR INVESTOR

Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

Rozróżnienie umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło w inwestycjach budowlanych
23 XI
2019

umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło

Zwyczajowo przyjęło się określać umową o roboty budowlane niemal każdą umowę na wykonanie jakichkolwiek prac w ramach budowy. Z prawnego punktu widzenia nie zawsze jest to jednak poprawne, ponieważ umowa o roboty budowlane to szczególny typ umowy o konkretnych cechach. Najczęściej konkuruje z nią umowa o dzieło mająca znacznie szersze zastosowanie.

Szczególny charakter umowy o roboty budowlane

Jak pisaliśmy w artykule Charakterystyka umowy o roboty budowlane, umowa o roboty budowlane ma szczególne cechy prawne, poświęcono jej odrębną regulację zawartą w Kodeksie cywilnym i wiążą się z nią pewne typowe pojęcia zdefiniowane w Prawie budowlanym. Jednak nie zawsze wykonanie określonych prac w ramach budowy mieści się w zakresie pojęć Prawa budowlanego charakterystycznych dla umowy o roboty budowlane.

Umowa o dzieło – definicja

Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego działa, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Zakres elementów koniecznych umowy o dzieło jest więc niewielki – obejmuje tylko oznaczenie dzieła i zobowiązania do zapłaty. Dzieło, czyli przedmiot umowy, nie musi przy tym koniecznie dotyczyć robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Dlatego zawierane w toku inwestycji budowlanej umowy, które przewidują wykonanie określonych prac niestanowiących robót budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego, z prawnego punktu widzenia będą najczęściej kwalifikowane jako umowy o dzieło. To samo dotyczy umów na wykonanie prac w ramach budowy, do których z innych przyczyn nie pasuje definicja umowy o roboty budowlane zawarta w Kodeksie cywilnym.

Szczególnych charakter umowy o roboty budowlane

Zakwalifikowanie danej umowy jako umowy o dzieło albo umowy o roboty budowlane ma fundamentalne znaczenie, ponieważ umowa o dzieło jest odrębnych typem umowy cywilnoprawnej regulowanym w art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Poświęcone jej przepisy zawierają regulacje dotyczące m.in. wynagrodzenia kosztorysowego i ryczałtowego (które opisaliśmy w artykule Ryczałt czy kosztorys – jakie wynagrodzenie wybrać?), uprawnień zamawiającego w razie opóźnienia się przyjmującego zamówienie z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła oraz w razie wykonywania dzieła przez przyjmującego zamówienie w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, rękojmi i gwarancji,a także przedawnienia roszczeń. Natomiast nie zawierają one m.in. typowej dla robót budowlanych konstrukcji prawnej dotyczącej odpowiedzialności solidarnej inwestora wobec podwykonawcy (o której więcej w artykule Kiedy inwestor płaci podwykonawcy?), chociaż akurat ta instytucja znajduje zastosowanie także do podwykonawców realizujących prace w ramach budowy na podstawie umowy o dzieło (o czym pisaliśmy w artykule Podwykonawca – czyli kto?).

Umowa o roboty budowla i umowa o dzieło – jak odróżnić?

Niestety, w praktyce kwalifikacja konkretnych umów jako umów o roboty budowlane albo umów o dzieło napotyka wiele trudności, przez co analiza w tym zakresie musi być zawsze prowadzona w odniesieniu do konkretnego przypadku. Jak wynika z orzecznictwa: „(…) samo uczestnictwo w procesie inwestycyjnym nie przesądza o rodzaju zawartej umowy. Rozróżnienia pomiędzy umową o dzieło a umową o roboty budowlane poszukiwać należy w ich cechach przedmiotowych.” (wyrok SN z 7.12.2005, V CK 423/15), a: „(…) zasadniczym kryterium rozróżnienia pomiędzy umową o dzieło a umową o roboty budowlane jest ocena realizowanego zamierzenia stosownie do wymogów prawa budowlanego. Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest przedsięwzięcie o większych rozmiarach, zindywidualizowanych właściwościach, zarówno fizycznych jak i użytkowych, z reguły powiązane z wymogiem projektowania i zinstytucjonalizowanym nadzorem (…).” (wyrok SN z 28.03.2018, V CSK 368/17; podobnie: wyrok SN z 25.03.1998, II CKN 653/98; wyrok SN z 18.05.2007, I CSK 51/07).


Jeśli masz problem w podobnej sprawie, zachęcamy do osobistego kontaktu, a postaramy się Ci pomóc.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you