IN OUR OPINION THE BEST PORTAL ABOUT CONSTRUCTION INVESTMENTS
FOR CONTRACTOR, FOR INVESTOR

Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej

Charakter prawny gwarancji bankowej jako zabezpieczenia inwestora i wykonawcy
17 XII
2019

zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej

W procesie budowlanym inwestor często wymaga od wykonawcy przedłożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej. Niestety, nierzadko zdarza się, że znaczenie tego dokumentu nie jest właściwie rozumiane i nie dostrzega się jego istoty. Warto jednak poświęcić czas na przeanalizowanie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia interesów obu stron inwestycji.

Gwarancja bankowa – co to takiego?

Gwarancja bankowa stanowi jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta) do zapłaty określonemu w dokumencie gwarancji beneficjentowi (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Definicję legalną gwarancji bankowej zawiera art.81 ust.1 Prawa bankowego. W praktyce to jedna z wielu form zabezpieczenia płatności obok m. in. kwoty zatrzymanej czy gwarancji ubezpieczeniowej (o której więcej informacji można znaleźć w artykule Zabezpieczenie w postaci gwarancji ubezpieczeniowej).

Stosowanie gwarancji bankowej w procesie budowlanym

W zakresie zabezpieczenia realizacji inwestycji budowlanych, w tym należytego wykonania umowy o roboty budowlane lub późniejszego naprawienia ich wad, gwarancja ma zapewnić inwestorowi bezpieczeństwo wypłacalności w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje umowne obowiązki. Jeśli do takiego naruszenia po stronie wykonawcy faktycznie dojdzie, inwestor w ramach swoich uprawnień będzie mógł zwrócić się do banku, który wystawił gwarancję bankową, z żądaniem wypłaty określonej kwoty mieszczącej się w sumie gwarancyjnej.

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji bankowej?

Ponieważ zadaniem gwarancji bankowej jest ochrona obu stron kontraktu. Bez względu na to czy dany podmiot jest wykonawcą czy inwestorem powinno mu zależeć na tym, aby wykonywana praca była zabezpieczona w sposób należyty. Dla wykonawcy korzystnym jest, aby w razie potrzeby inwestor mógł skorzystać ze swojego uprawnienia i otrzymać określoną należność bez sięgania bezpośrednio do kieszeni wykonawcy. Natomiast dla inwestora cenna będzie możliwie nieskomplikowana i pewna procedura wypłaty środków w razie problemów z wykonawcą, w tym kłopotów dotyczących jego wypłacalności. Ponadto, w procesie budowlanym często zdarzają się przestoje płatnicze, więc w praktyce dobrze przygotowana gwarancja bankowa może okazać się bardzo pomocna w wielu sytuacjach.

Treść gwarancji bankowej

Dokument gwarancji bankowej często traktowany jest po prostu jako załącznik do umowy o roboty budowlane, który nie jest specjalnie weryfikowany. Tymczasem to właśnie treść tego dokumentu, a nie tylko samej umowy o roboty budowlane, ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, co zabezpiecza gwarancja bankowa (o czym można przeczytać w artykule Gwarancja bankowa – co zabezpiecza?) i w jaki sposób można wypłacić środki z gwarancji bankowej. Na treść gwarancji bankowej nieco inaczej spojrzy też inwestor, a nieco inaczej wykonawca.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomoc konkretnie w Twojej sprawie.

Latest articles

19 II
2021
problemy z budową z powodu COVID-19
FOR INVESTOR

Problemy z budową z powodu COVID-19 – narzędzia dla inwestora

Środki prawne do wykorzystania przez inwestora w przypadku trudności z realizacją robót z powodu koronawirusa
23 III
2020
koronawirus a wyłączenie przepisów prawa budowlanego
OTHER

Prawo budowlane a specustawa COVID-19

Praktyczne aspekty wyłączenia przepisów prawa budowlanego w związku z wprowadzeniem specustawy w sprawie koronawirusa
12 III
2020
koronawirus a roboty budowlane
OTHER

Koronawirus a roboty budowlane

Szczególne regulacje prawne dotyczące robót budowlanych wynikające ze specustawy w sprawie koronawirusa

Our Brands

MBW INVESTMENTS
If you are an investor who develops or starts a business in Poland and at the same time would like to pay less taxes, this portal is created for you
MBW CREDITS
If you are looking for help to recover your debts in Poland or you are interesting in execution the court’s verdict issued abroad against entity coming from Poland - this portal is just for you
MBW CONSTRUCTIONS
If you are an investor or a contractor, but you are overwhelmed by the complexity of legal regulations and the level of contract complexity - this portal is for you